Warunki zwracania produktów


PROCEDURA REKLAMACYJNA
Niniejsza Procedura Reklamacyjna reguluje sposób i warunki reklamacji wad towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego www.topceny.pl w interfejsie internetowym www.topceny.pl (zwany dalej „interfejs internetowy”)
 
1.    Jakie wady można zgłosić?
•    reklamacje dotyczące towarów zakupionych za pośrednictwem interfejsu, które nie mają funkcji zapisanych w interfejsie internetowym lub których można spodziewać się ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy;
•    produkt nie jest w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze;
•    produkt nie spełnia wymogów prawnych;
•    produkt nie nadaje się do określonego celu, który jest podany w interfejsie lub do takiego, w którym zazwyczaj używany jest zakupiony towar;
•    produkt nie odpowiada jakości , która była między nami uzgodniona, ani jakości ustalonej dla danego rodzaju towarów przez obowiązujące przepisy prawa; albo ma wady prawne, tj. do towaru ma majątkowe prawa osoba trzecia, a towar nie jest wyposażony w dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania towaru.
Jeśli są Państwo konsumentem, mają Państwo gwarancję, że powyższe wady nie wystąpią w okresie gwarancyjnym. Artykuł 2. ma zastosowanie tylko do konsumentów; jeśli nie są Państwo konsumentem, nie przysługuje Państwu ustawowy okres gwarancji zgodnie z art. 2.
Poza ustawowym okresem reklamacyjnym dla konsumentów, nie udziela się gwarancji jakości, chyba że dostawca wyraźnie taką gwarancję określi.
Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, uprawnienia wynikające z wadliwego wykonania przysługują Państwu tylko i wyłącznie na podstawie wady, jaką miał towar, gdy przeszło ryzyko uszkodzenia towaru, nawet jeśli ujawni się ona później.
Różnica odcieni kolorów w rzeczywistości a na elektronicznych urządzeniach wyświetlających nie może być traktowana jako wada towaru. Jeżeli towar nie odpowiada Państwa wyobrażeniu, jeżeli są Państwo konsumentem, mają Państwo prawo na odstąpienie od umowy, w terminie 14 dni od odebrania towaru, bez podania przyczyny. Ewentualnie zgodnie z art. 5. Warunków korzystania z interfejsu internetowego.
Jeżeli są Państwo konsumentem i wada towaru ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od jego otrzymania, towar uważa się za wadliwy już w momencie odbioru.
 
2.    Jaki jest okres gwarancji?
W przypadku nieużywanych towarów konsumpcyjnych okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące od otrzymania towaru, chyba że dłuższy okres gwarancji jest określony w interfejsie internetowym, w dokumentach towarzyszących towarowi lub w reklamie. W przypadku towarów używanych okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy od otrzymania towaru.
Jeżeli na towarze wskazana jest data minimalnej ważności lub w przypadku rzeczy szybko psującej się i wskazany jest okres przydatności do użytkowania, okres gwarancji trwa do tego dnia.
W przypadku wymiany lub naprawy towaru, na nowy towar wzgl. wymienione części i części zamienne nie powodują nowego okresu gwarancyjnego. Jednak w takim przypadku okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres, w którym z powodu wady nie można było używać towaru, czyli o okres, w którym towar jest w naprawie.

Doręczenie

Wszystkie towary znajdują się w magazynie u sprzedawców, a ich dostawa odbywa się w podanym przybliżonym okresie, który wynosi od 10 do 45 dni od wysłania towaru przez sprzedającego.


 Dlatego prosimy o wzięcie pod uwagę okresu 10–45 dni roboczych jako orientacyjnego i niewiążącego.
Czas dostawy może zostać przedłużony z powodu świąt, wakacji, świąt Bożego Narodzenia lub usług pocztowych. Wydłużenie czasu dostawy w żaden sposób nie narusza warunków dostawy.


4.    Jakie prawa mają Państwo z tytułu wadliwego wykonania?
Jeśli są Państwo konsumentem lub przedsiębiorcą:
W przypadku, gdy wada towaru istniała lub uważa się, że istniała już w momencie odbioru towaru, przysługują Państwu następujące prawa z tytułu wadliwego wykonania.
Jeżeli wada towaru jest istotnym naruszeniem umowy, przysługują Państwu następujące prawa z tytułu wadliwego wykonania:
6.    usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy;
5.    usunięcie wady poprzez naprawę rzeczy;
6.    rozsądna zniżka od ceny zakupu; lub 
7.    odstąpienie od umowy.

W przypadku istotnego naruszenia umowy, przy zgłaszaniu wady, prosimy o poinformowanie nas, jakie prawo wybrali Państwo spośród wadliwego wykonania.
Ostrzegamy, że jeśli Państwo tego nie dokonają, będą mieli Państwo prawa, które przysługują tylko w przypadku drobnego naruszenia umowy. Dokonany wybór można zmienić tylko po uzgodnieniu z nami.
Jeśli nie usuniemy wady towaru w rozsądnym terminie, zamiast usunięcia wady można zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy.
Jeżeli wada towaru stanowi drobne naruszenie umowy, można żądać:
8.    usunięcie wady; lub
9.    rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
Jeżeli  nie usuniemy wady towaru w terminie, lub odmówimy usunięcia wady, można zażądać rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Dokonany wybór można zmienić tylko po uzgodnieniu z nami.
Zwracamy uwagę, że do czasu skorzystania z prawa do obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy jesteśmy uprawnieni do dostarczenia brakującego towaru lub usunięcia wady prawnej (w szczególności do dostarczenia brakujących dokumentów).
O wymianę towaru lub odstąpienie od umowy nie można żądać, jeżeli nie można zwrócić rzeczy w stanie, w jakim została otrzymana. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:
10.    stan uległ zmianie w wyniku oględzin mających na celu wykrycie wady przedmiotu;
11.    rzecz została użyta, zanim wada została wykryta;
12.    nie umożliwili Państwo zwrotu rzeczy w niezmienionym stanie przez działanie lub zaniechanie; lub
13.    rzecz została sprzedana, zanim wada została zauważona, albo w przypadku, gdy wada została wytworzona podczas normalnego użytkowania; jeśli do tego doszło tylko częściowo, zwrócą nam Państwo  to, co jeszcze można zwrócić i wypłacą nam Państwo odszkodowanie do wysokości, w jakiej zyskano z używania przedmiotu.
14.    Jeśli są Państwo konsumentem:
Jeżeli wada towaru konsumpcyjnego wystąpi w okresie gwarancji wynoszącym dwadzieścia cztery miesiące od otrzymania towaru (w przypadku towaru używanego dwanaście miesięcy od otrzymania towaru) przysługują Państwu następujące prawa z tytułu wadliwego wykonania:
15.    prawo do wymiany towaru jest możliwe gdy:
•    towar utraci w okresie gwarancyjnym którąkolwiek z cech wymienionych w Artykule 1 Procedury Reklamacyjnej i nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady;
•    wada jest nieodwracalna;
•    nie mogą Państwo poprawnie korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie; lub
•    na towarze powstanie więcej wad.
Nie mogą Państwo żądać wymiany towaru, jeżeli wymiana towaru byłaby niewspółmierna do charakteru wady. W takim przypadku mają Państwo prawo do bezpłatnego usunięcia wady.
Nie mają Państwo prawa do wymiany towaru nawet w przypadku, gdy tylko część (komponent) towaru jest wadliwa.
Nie ma możliwości zażądania wymiany towaru na używany lub sprzedany po niższej cenie. Zamiast tego mogą Państwo poprosić o rozsądną zniżkę.
16.    prawo do wymiany wadliwej części towaru mają Państwo, jeżeli:
•    tylko część (komponent) towaru jest wadliwa;
•    wada jest nieodwracalna;
•    nie mogą Państwo poprawnie korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie; lub
•    na towarze powstanie więcej wad.
17.    Prawo do rozsądnej zniżki od ceny zakupu, mają Państwo, jeśli
•    nie wybiorą Państwo prawa do odstąpienia od umowy, wymiany wadliwego towaru lub części towaru lub naprawy towaru;
•    nie jesteśmy w stanie wymienić lub naprawić towaru (np. towar nie jest już produkowany);
•    nie załatwimy zadośćuczynienia w rozsądnym terminie lub w przypadkach, w których zorganizowanie zadośćuczynienia spowodowałoby znaczne niedogodności; lub
•    rzecz ma wadę, za którą jesteśmy winni i jest to rzecz sprzedana po niższej cenie lub rzecz używana.
18.    Prawo odstąpienia od umowy mają Państwo, jeżeli
•    wada jest nieodwracalna;
•    nie mogą Państwo poprawnie korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie;
•    na towarze powstanie więcej wad;
•    nie jesteśmy w stanie wymienić lub naprawić towaru (np. towar nie jest już produkowany); lub
•    nie ma możliwości wymiany wadliwego towaru lub części towaru na poprawny.
 
19.    Kiedy nie można skorzystać z praw wynikających z nienależytego wykonania?
Nie mają Państwo praw z wadliwego wykonania, jeżeli:
•    wiedzieli Państwo o wadzie przed przejęciem przedmiotu;
•    sami spowodowali Państwo wadę; lub
•    upłynął okres gwarancji.
Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie dotyczą również:
•    zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem (zmniejszenie pojemności baterii i akumulatorów jest również uważane za zużycie spowodowane użytkowaniem);
•    wady użytego towaru odpowiadające stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie posiadał towar w chwili jego otrzymania;
•    rzeczy sprzedawane po niższej cenie - tylko w związku z wadą, przez którą uzgodniono niższą cenę; lub
•    jeśli wynika to z charakteru sprawy.
 
20.    Jak postępować w przypadku reklamacji?
Zalecamy zgłoszenie reklamacji do naszej firmy, bez zbędnej zwłoki od momentu wykrycia wady. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów reklamacje przyjmujemy pod nasz adres kontaktowy. Nie posiadamy żadnej instytucji, w której można by było reklamować wadliwy towar, ani nie korzystamy z usług osób trzecich.
Mają Państwo również prawo do reklamacji towaru w naszej siedzibie lub u konkretnego sprzedawcy, jednak zalecamy skorzystanie z naszego adresu kontaktowego, aby zapewnić szybką i sprawną obsługę reklamacji.
Zalecana procedura reklamacyjna:
•    w celu szybszej obsługi reklamacji mogą Państwo poinformować nas z wyprzedzeniem, mailowo lub pisemnie;
•    jednocześnie warto poinformować nas o prawie od wadliwego wykonania, tj. czy jesteście Państwo zainteresowani naprawą rzeczy, wymianą towaru lub jego części, odstąpieniem od umowy, rabatem z ceny zakupu lub innymi uprawnieniami zgodnie z Regulaminem reklamacji i Kodeksem Cywilnym;
•    dostarczą nam Państwo reklamowany towar (inaczej niż za pobraniem, tego typu paczek nie przyjmujemy), a przy wysyłce zalecamy zapakowanie towaru w odpowiednią paczkę, aby nie została uszkodzona lub zniszczona;
•    dla ułatwienia należy dołączyć do towaru dowód zakupu towaru lub dokument podatkowy - fakturę, jeżeli została wystawiona, lub inny dokument potwierdzający zakup towaru wraz z opisem wady i propozycją rozwiązania reklamacji.
Niezastosowanie się do któregokolwiek z powyższych kroków lub niezłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów nie stoi na przeszkodzie pozytywnemu załatwieniu reklamacji zgodnie z warunkami prawnymi.
Za rozpoczęcie reklamacji uznaje się moment, w którym zostaliśmy poinformowani o zaistnieniu wady i realizowane jest prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej.
O otrzymanej reklamacji decydujemy niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach do trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu, odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że zostanie ustalony dłuższy termin.
Składając reklamację, wydamy Państwu pisemne potwierdzenie, kiedy skorzystali Państwo z przysługującego uprawnienia, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji Państwo oczekują; a następnie (po załatwieniu reklamacji) wystawimy Państwu potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym przysługuje Państwu prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów przy reklamacji towaru. Należy pamiętać, że z prawa do zwrotu tych kosztów należy skorzystać w ciągu jednego miesiąca od upływu okresu, w którym zgłaszana jest wada.

 
email: info@topceny.pl
 
Niniejsza Procedura Reklamacyjna jest ważna od dnia 01. 8. 2019.


 

Ustawienie prywatności
Aby móc dostosować treść oraz reklamy do konkretnych użytkowników, aby móc świadczyć funkcje mediów społecznościowych oraz analizować w jaki sposób ludzie odwiedzają naszą stronę, używamy plików cookies. Informacje o Twojej pracy z internetem przekazujemy naszym partnerom do spraw mediów społecznościowych, ogłoszeń publicznych i analizy danych, a to zgodnie z dokumentem Zasady przetwarzania danych osobowych. W części „Ustawienie plików cookie“ możesz modyfikować swoje preferencje. Korzystaniem z niniejszej strony internetowej zgadzasz się na używanie plików cookies.